الشهادات

 • CE
 • CE - Fire-retardant plywood
 • ISO 9001
 • ODEK Ukraine LLC FSC® C010663 *
 • ODEK Holland L.P. FSC® C095145 *
 • CARB
 • EPA
 • Declaration of Performance (DoP) ODEK A 6,5mm
 • Declaration of Performance (DoP) ODEK A 9-40mm
 • Declaration of Performance (DoP) ODEK B 6,5mm
 • Declaration of Performance (DoP) ODEK B 9-40mm
 • Declaration of Performance (DoP) - Fire-retard. plywood F
 • Material Safety DataSheet (MSDS)